อาจารย์และบุคลากรชื่อ-นามสกุล : อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ
(T.Kantapong Prabsangob)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประวัติการศึกษา 
     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2537
       Master of Science (Health Science) California State University, Dominguez Hills, California USA. 2007.
       PhD. (Public Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)

 ประสบการณ์ในการทำงาน
2559 – ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2553 – 2559
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร
2540 – 2543
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาล ประชาเวช จังหวัด ขอนแก่น
2538 – 2540
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเอกชนอุตรดิตถ์  จังหวัด อุตรดิตถ์
2537 – 2538
หัวหน้าแผนกเอกซเรย์  โรงพยาบาล หริภุญชัยเมมโมเรียน  จังหวัด ลำพูน

ตำแหน่งปัจจุบัน 
:  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
    :  “ประสิทธิภาพของจักรยานปั้มน้ำต่อการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ” ปี 2555 ทุนมหาวิทยาลัย
    :  Prathurng Hongsranagon, Rattana Panriansaen, Kantapong Prabsangob, Chakkris Muadchaithong. (2015). DETERMINING FACTORS FOR AND SOCIAL INTEGRATION OF JAPANESE LIFESTYLE MIGRANTS IN BANGKOK, THAILAND: A CASE STUDY . J Health Res. 29(1). P. 71 – 78.
    :  “Health Literacy among type 2 diabetic patients in central Thailand: A Qualitative Study”  ปี 2556 ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    :  กันตพงษ์ ปราบสงบ, สุฐิตา สมสุข, และ แอนนา ศรีบุญ. (2558). ความสัมพันธ์ของความแตกฉานด้านสุขภาพกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน (เบาหวานชนิดที่ 2) ใน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 1011 -1024.
    :  NAPAT PRABMECHAI and KANTAPONG PRABSANGOB. (2016). RELATIONSHIPS OF HEALTH LITERACY AND SELF-CARE BEHAVIOR AMONG ELDERLY WITH TYPE 2 DIABETES. Proceedings of 81st the IIER International Conference Saint Petersburg, Russia. p. 108-112. INSTITUTE OF RESEARCH AND JOURNALS.
    :  Kantapong Prabsangob and Wanich Suksathan. (2016). Health Literacy and Self-Care Behavior in Elderly With Diabetes in Ratchaburi Province, Thailand. Proceedings of 81ST THE IIER INTERNATIONAL CONFERENCE Saint Petersburg, Russia. p. 49 – 52. INSTITUTE OF RESEARCH AND JOURNALS.
    :  KANTAPONG PRABSANGOB. (2016). Relationships of Health Literacy Diabetes Knowledge and Social Support to Self-Care Behavior among Type 2 Diabetic Patients. International Journal of Health and Medical Sciences. 2:3. p 68- 72.
    :  Kantapong Prabsangob. (2017). Health Literacy and Health Behavior among type 2 diabetic patients: A Qualitative Study . Proceedings of International conference on management, economics & social science Conference Los Angeles, USA. p. 9 – 12. INSTITUTE OF RESEARCH AND JOURNALS.
    :  Rattana Panriansaen, Kingkanok Saowapawong and Kantapong Prabsangob. (2017). Factors Related to Sports or Exercise Behaviors of Thai People. Proceedings of Multidisciplinary Research Conference 2017 London, United Kingdom. P. 110 – 114. ICBTS.
    :  Kantapong Prabsangob. (2017). Diabetes Care and Patients’ Perspectives on Diabetes Mellitus in Rural Thailand: A Qualitative Study. Proceedings of Multidisciplinary Research Conference 2017 London, United Kingdom. P. 243 – 248. ICBTS.
เว็บไซต์
http://www.teacher.ssru.ac.th/kantapong_pr/


ชื่อ-นามสกุล : ดร.รัตนา ปานเรียนแสน
(Dr.Rattana Panriansaen)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประวัติการศึกษา
    :  2550   วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    :  2543   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    :  2539   ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    :  2538   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
    สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
        -  มาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานสถานประกอบการนวดและสปาเพื่อสุขภาพ
        -  การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ
        -  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การแพทย์แผนไทย การจัดการบริการสุขภาพ
        -  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  

ประวัติผลงานที่สำคัญ
    
-  ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนายาสีฟันที่มีส่วนผสมของดอกเกลือจากเพชรบุรี และประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี
    -  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการคัดสรร KBO ของจังหวัดเพชรบุรี (ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2)
    -  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
    -  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสำหรับมาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว (ที่ กก 0402/19 วันที่ 3 มกราคม 2556)
    -  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ กก 0402/6213 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556)
    -  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลองสเตย์ โฮมสเตย์ และสถานบันเทิงในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา (สว(กมธ3)0019/344) วันที่ 10 มกราคม 2556)
    -  คณะกรรมการทำงานทบทวนร่างแผนพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว พ.ศ.2554-2560 (ที่ กก 0402/3847 วันที่ 20 เมษายน 2555)
    -  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ให้ไว้โดยสภามหาวิทยาลัย วันที่ 5 สิงหาคม 2554
    -  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลงานโครงการ “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม”ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วีดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”  โดย กลุ่มบริษัท ทรู จำกัด
    -  อนุกรรมการพิจารณาร่าง “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของประเทศไทย พ.ศ.2554-2560”กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เว็บไซต์
http://www.teacher.ssru.ac.th/rattana_pa/ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.พิมพร ทองเมือง
(Assist. Prof. Dr. Pimporm Thongmuang)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประวัติการศึกษา
    :  เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2544
    :  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
    :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560

ประวัติการทำงาน
    :  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549- มกราคม 2560
    :  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กุมภาพันธ์ 2560-เมษายน 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
    :  Thesis: The Marketing Strategies Model for Health Spa Business in Higher Education Commission of Thailand. Ph.D. (Sports Science) Kasetsart University 2017.
    :  Hydroquinone contamination in online whitening skin cosmetic products. Oral presentation, Nice  2017. 9th World Conference on Educational Sciences. 1-4 February 2017. Nice, France
    :  The Dispended of Drug Set with Steroids for Relief Asthma Symptom in the Ratchathewi District, Bangkok, Thailand. Oral presentation, Vienna 2016, ISTEC 2016: International Science and Technology Conference. 13-15 July 2016. Vienna, Austria.
    :  Health behaviors of the students inUniversity. Oral presentation, Athens  2015, 7thWorld Conference of Educational Sciences. 5-7 February 2015. Athens, Greece.
    :  Health condition and healthcare behaviors of the students in the College of Allied Health Science, Suan Sunandha Rajabhat University. Poster presentation, Bangkok 2014 The 14th International Conference of Public Health Sciences. 1 October 2014. Bangkok, Thailand.
    :  Sport and Exercise Behavior of Students in Suan Sunandha Rajabhat University. Oral presentation, Praque  2014 ICPBS 2014: International Conference on Political and Behavioral Sciences. 10-11 July 2014. Praque, Czech Republic.
    :  Drug Use Knowledge and Antimicrobial Drug Use Behavior. Oral presentation, London January 2014 ICEIT 2014 : International Conference on Educational and Instructional Technology. 20-21 January 2014. London, United Kingdom.
    :  The Polypharmacy With Steroids Dispending Behavior of Drugstores: Study on the Phaya Thai District, Bangkok, Thailand. Oral presentation, Stockholm July 2013 ICBEMBS 2013 : International Conference on Business,Economics, Management and Behavioral Sciences. 15 – 16 July 2013. Stockholm, Sweden.
    :  The Tyrosinase and Cyclooxygenase Inhibitory Activities and Cytotoxicity Screening of Tamarindus indica Seeds. Oral presentation, Zurich-I January 2013 ICBSE 2013 : International Conference on Biomedical Science and Engineering. 14 – 15 January 2013. Zurich, Switzerland.
    :  The dispened of polypharmacy with steroids for Relief Asthma Symptom: Study in the Bang Phlat District, Bangkok. Poster presentation, Burapha University International Conference 2012. 9-11 July 2012.
    :  The Dispened Drug Sets with Steroids for Relief Asthma Symptom: Study in The Dusit District, Bangkok. Poster presentation, The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences. 14-16 December 2011.
    :  Antimicrobial activities of Longan (Euphoria longan L.) skin and seeds. Poster presentation, the 58th International congress and annual meeting of the society for medicinal plant and natural product research.Berlin.Germany.
    :  วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ของกระต่าย จากการกระตุ้นด้วยวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค (Immune response of rabbits against outer membrane protein of Pasteurella multosida 8:A with MF 59 adjuvant)

เว็บไซต์
http://www.teacher.ssru.ac.th/pimporn/


ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณัษฐา กิจประเทือง
(Dr.Nustha Kitprathaung)
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประวัติการศึกษา
    :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545  
       Bachelor’s degree of Science (Biotechnology)  Silpakorn University 2002
    :  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
       Master of Science (Biotechnology) Chulalongkorn University 2006
    :  วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
       PhD. (Biotechnology) Chulalongkorn University  2011

ประวัติการทำงาน
    :  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงานและสุขภาพ จำกัด
       Researcher at Institute of Beauty and Health Sciences Co., Ltd.
    :  นักวิจัยโครงการวิจัยของ รศ.ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       Researcher in Assoc. Prof. Dr. Nattaya Ngamrojanavanich’s private project at Faculty of Science, Chulalongkorn university
    :  ผู่ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.อุรุบล โชติพงศ์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       Assistant Researcher of Assoc. Prof. Dr. Arubol Chotipong at Environmental Research Institute, Chulalongkorn university

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
    :  Kitprathaung N, Chansiripornchai P, Chansiripornchai N, Ngamrojanavanich N and Pongsamart S 2013. Effect of polysaccharide gel extracted from Durio zibethinus rind on immune responses, bacteria counts and cholesterol quantities in chickens. TVJM. 43(2).
    :  Poster presentation in The 16th Biological Sciences Graduate Congress being held at NUS, Singapore on December 12-14, 2011    
    :  Poster presentation in The 7TH International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists on September 20-23, 2011

เว็บไซต์
http://www.teacher.ssru.ac.th/nustha_ki/