หลักสูตรและการเรียนการสอน


ความสำคัญของหลักสูตร
        ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะเป็น Medical Hub of Asia หรือการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลแห่งทวีปเอเชีย โดย การส่งเสริมสุขภาพ และมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทย สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่าปี 2556-2557 มีผู้มาใช้บริการสปาจำนวนกว่า 4 ล้านคน รวมมูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท และปี 2559 พบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรอง จำนวนกว่า 2,500 แห่ง แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งสร้างความสมดุล กลมกลืนระหว่างร่างกาย จิตใจ และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย และสปา มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสร้างเสริม บูรณาการด้านสุขภาพและความงาม ภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ประเพณี สังคมและภูมิปัญญาไทยทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ รักความเป็นไทย รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


ระบบการเรียนการสอน
        การเรียนการสอน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี จำนวน 130 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

ดาวน์โหลด หลักสูตร